1399/11/08
Fa En
ورود

بخش‌های داخلی هیات امنا

صفحه اصلی بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح ذیل است؛

واحد ریاست

مدیر حوزه ریاست: خانم کریم پور....................داخلی: 313

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت.................... داخلی: 306

خانم گرامی فر ............................... داخلی: 315


 

 واحداجرایی

دبیر اجرایی: آقای مهندس کاشفی: ..............................داخلی: 302

 کارشناس موضوعی دبیرخانه اجرایی خانم نجفی خواه.................... داخلی330

کارشناس موضوعی دبیرخانه اجرایی خانم عسگری .......................داخلی 331


 

 واحد بازرگانی داخلی :

مدیرکل فنی بازرگانی داخلی و خارجی : آقای مهندس احمدی : داخلی: 322

سرپرست بازرگانی : آقای مهندس امینی : 310

مسئول دفتر بازرگانی: خانم ترکمن .................. داخلی: 317

کارشناسان بازرگانی :

آقای مهندس احمدی  ......................... داخلی: 326

خانم مهندس موسوی ......................... داخلی: 325

خانم مهندس جنانی ...........................داخلی 308

خانم مهندس مومن زاده ....................... داخلی: 307

خانم مهندس شاهسواری....................... داخلی : 290


 

واحد بازرگانی خارجی :

مسئول بازرگانی خارجی: آقای مهندس حسینی ....................... داخلی 201

کارشناسان بازرگانی خارجی :

آقای یعقوبی................. داخلی 231

آقای عماد الدین .......................داخلی 115

کارشناس ترخیص:

خانم مهندس اصغر نیا .............. 202

خانم افکاری ..................... 160

آقای نصیری ......................202

آقای تیز مغز ...............160

آقای بحرالعلومی.................................316


 

 امور مالی و ذیحساب :

مدیر کل امور مالی و ذی حساب : آقای خراسانی ............... داخلی: 519

معاون اداره كل امور مالي :آقاي عليرضا روز بهاني............................... داخلی: 540

آقای شایان: رئیس حسابداری ........................... داخلی: 511

رئیس دفتر ذیحسابی: آقای ریاحی..................... داخلی: 555

کارشناسان :

آقای مومنی: کارشناس مالی.......................... داخلی 525

آقای فتحیان:........................... داخلی: 550

آقای جعفری........................... داخلی: 515

خانم احمدی........................... داخلی: 125

خانم علیزاده :....................................داخلی 522


 

مدير كل منابع انساني و پشتيباني:آقاي مهندس اميرزاده ................داخلی 300

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی آقای ترکمن ............... داخلی: 149

رئیس اداره منابع انسانی و تحول اداری ..................... داخلی: 102

کارگزینی: آقای خردمندی ................................. داخلی: 226

پشتیبانی: آقای زین العابدینی و آقای شهبازی............... داخلی: 111 و113

سرپرست انبار:آقای محسن زاده ............................... داخلی: 227

انباردار ارشد : آقای عزتی..........................داخلی 105

واحد دبیرخانه: آقای مجرد و آقای اسدی ................... داخلی: 223 و130


 

مدیر حراست: سید موسی حسینی ..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار ................ داخلی: 129


 

سرپرست واحد فروش:

 آقای مهندس چتروز ........................... داخلی 400

کارشناس ارشد فروش :آقای شهرابی.......................................داخلی 404

کارشناسان فروش:

آقای اقبالی .......................................داخلی  408

آقای شاددل ......................................داخلی  401

آقای سلطانیان .....................................داخلی  403

آقای نژاداسکندر ...................................داخلی 407

آقای افشار...................................داخلی 409

آقای نظام زاده ................................داخلی 271


 

رئیس روابط عمومی :   خانم کریم‌ پور ................. داخلی: 313

روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها خانم نجارزادگان:.....................................324


 

 واحد امور حقوقی و قرادادها و مناقصات

مدیر امور حقوقی و امور قراردادها : اقای دکتر برزگر.............414

رئیس دبیرخانه مناقصات: خانم کریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پور .......... داخلی: 313

سرپرست امور قراردادها آقای دکتر صداقت گویان ............................داخلی 121

کارشناسان :

آقای اکبری..................................داخلی 155

آقای شریف ..............................داخلی 122

آقای سارانی ..........................داخلی 320

آقای رضاپور..........................داخلی 137


 

مدیر طرح و برنامه:

مدیر طرح و برنامه آقای دکتر هومن نریمانی ..................... داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: آقای احسان ثریا نژاد .................. داخلی: 204

واحد کاشت حلزون: آقای  صمدیه ..................................... داخلی: 123

واحد کاشت حلزون: آقای بهال لو ..................................... داخلی: 126

امور بیماران : آقای حسینی رجاء .......................... داخلی: 112

امور بیماران : آقای کلهر .....................................داخلی 124

لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.