1401/04/16
Fa En
ورود

واحد ها

صفحه اصلی واحد ها

واحد ها

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می‌توانید از طریق تلفن‌های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:

 واحد ریاست

مدیر حوزه ریاست: آقای عزیزی....................داخلی: 301

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت.................... داخلی: 306

آقای متولیان ............................... داخلی: 315

 


 واحد روابط عمومی

رئیس روابط عمومی :   خانم کریم‌ پور ............................ داخلی: 313

 ارتباط با رسانه‌ها :خانم نجارزادگان:............................... داخلی324

کارشناس روابط عمومی: خانم فضلعلی نژاد: ........................داخلی 311

کارشناش ارز: خانم نیکخواه: ...................................... داخلی 137

 


واحد اجرایی

دبیر اجرایی: آقای مهندس کاشفی: ..............................داخلی: 302 

 کارشناس دبیرخانه اجرایی :خانم نجفی خواه.................... داخلی330

کارشناس دبیرخانه اجرایی :خانم عسگری .......................داخلی 331

 


 واحد بازرگانی داخلی :

مدیرکل فنی بازرگانی داخلی و خارجی : آقای مهندس احمدی : ...................... داخلی: 322

سرپرست بازرگانی : خانم مهندس موسوی: ...................... داخلی 325

مسئول دفتر بازرگانی: خانم ترکمن .................. داخلی: 317

کارشناسان بازرگانی :

آقای مهندس احمدی  ......................... داخلی: 326

آقای مهندس امینی ......................... داخلی: 310

خانم مهندس شاهسواری....................... داخلی : 290

خانم مهندس مطهری  ....................... داخلی : 195

خانم مهندس شاه علی  ....................... داخلی : 307

آقای مهندس دژآگاه  ....................... داخلی : 314

خانم  دکتر بهشاد  .......................داخلی :307

خانم مهندش خوشحالی ...................... داخلی:308

واحد بازرگانی خارجی :

مسئول بازرگانی خارجی: آقای مهندس حسینی ....................... داخلی 201

کارشناسان بازرگانی خارجی :

آقای یعقوبی................. داخلی 202

آقای عماد الدین .......................داخلی 115

خانم مهندس اصغر نیا .............. 231

کارشناسان  ترخیص:

آقای نصیری ...................... داخلی 161

آقای تیز مغز ............... داخلی 160

 

 


  واحد مالی 

مدیر کل امور مالی و ذی حساب : آقای خراسانی: .......................................... داخلی: 519

معاون ذی حساب و مدیر امور مالی:آقای غلام پور: ............................ داخلی: 542

مسئول دفتر مالی : خانم مرادی:  ..................................... داخلی:514

کارشناسان مالی :

آقای سلمانی:  ........................... داخلی: 511

 آقای ریاحی :  ..................... داخلی: 555

آقای فتحیان:........................... داخلی: 550

خانم احمدی........................... داخلی: 125

خانم علیزاده ..................................داخلی 522

آقای فراهانی :....................................داخلی 512

آقای سلیمانی :....................................داخلی 531

آقای بازرگانی :....................................داخلی 166

آقای چوپانی :....................................داخلی 507

آقای سارانی:......................................... داخلی316


 واحد منابع انسانی وپشتیبانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی :آقای ترکمن :.............................  داخلی: 149

کارگزینی: آقای خردمندی: ................................. داخلی: 226

پشتیبانی: آقای زین العابدینی و آقای شهبازی: ............... داخلی: 111 و113

مسئول دبیرخانه: آقای مجرد : ................... داخلی: 223

 کارشناس دبیرخانه: آقای اسدی:................................داخلی 130

کارشناس دبیرخانه:آقای جعفری:...................................داخلی 117

 

 


واحد حراست

مدیر حراست:آقای نصری: ..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار: .......................... داخلی: 129

 مسئول دبیرخانه محرمانه: آقای کیوانی: .............................. داخلی :323


 واحد فروش

سرپرست  فروش : آقای مهندس چتروز: ....................................داخلی 400

کارشناس ارشد فروش :آقای شهرابی: .......................................داخلی 404

کارشناسان فروش:

آقای اقبالی: .......................................داخلی  408

آقای شاددل: ......................................داخلی  401

آقای سلطانیان : .....................................داخلی  403

آقای نژاداسکندر: ...................................داخلی 407

آقای افشار: ....................................... داخلی 409

آقای نظام زاده: ................................. داخلی 271

آقای پاداش:  ................................. داخلی 406

خانم خوشحالی: ................................ داخلی405

 


  واحد امور حقوقی و قرادادها و مناقصات

مدیرامور قراردادها آقای دکتر صداقت گویان: ............................داخلی 121

رئیس دبیرخانه مناقصات: خانم کریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پور:  ............. داخلی: 313

مشاور امور حقوقی:آقای دکتر برزگر: .................داخلی414

کارشناسان :

آقای اکبری: .................................. داخلی 155

آقای شریف: ................................. داخلی 122

آقای رضاپور: ............................... داخلی 320

خانم افکاری: ................................داخلی 225

 


 مدیر طرح و برنامه:

مدیر طرح و برنامه : آقای دکتر هومن نریمانی: ..................... داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: آقای احسان ثریا نژاد: .................. داخلی: 204

مسئول آموزش: خانم گشتی: .............................................داخلی101

مسئول کاشت حلزون: آقای  صمدیه:..................................... داخلی: 123

کارشناس کاشت حلزون: آقای بهال لو: ..................................... داخلی: 126

 مسئول مددکاری : آقای حسینی رجاء: .............................................. داخلی: 112

پذیرش بیماران : آقای کلهر: .................................................داخلی: 124

سرپرست انبار: آقای صفری: ................................................داخلی :227

انباردار ارشد: آقای عزتی: ..................................................داخلی :105

 

 


 واحد آمار وفناوری اطلاعات

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات :آقای کریمی واقف :  ........................ داخلی: 131

معاون اداره آمار وفناوری اطلاعات: آقای شادابی : .................................داخلی120

کارشناسان فناوری اطلاعات وآمار :

آقای غلام زاده: ...................................داخلی119

آقای دیو سالار: .................................... داخلی134

آقای رحیمیان: ...................................داخلی 118

آقای مددزاده: ...................................داخلی 133

خانم گرامی: ...................................... داخلی 298

 

لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.