1399/04/15
Fa En
ورود

واحد ها

صفحه اصلی واحد ها

واحد ها

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می‌توانید از طریق تلفن‌های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:

 واحد ریاست

مدیر حوزه ریاست: خانم کریم پور....................داخلی: 313

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت.................... داخلی: 306

خانم گرامی فر ............................... داخلی: 315


 دبیر اجرایی: آقای مهندس کاشفی:............................................. داخلی: 302

 کارشناس موضوعی دبیرخانه اجرایی خانم نجفی خواه.................... داخلی330

کارشناس موضوعی دبیرخانه اجرایی خانم عسگری .......................داخلی 331


 رئیس بازرگانی داخلی و خارجی : آقای مهندس امینی : داخلی: 322

مسئول دفتر بازرگانی: خانم ترکمن .................. داخلی: 317

کارشناسان بازرگانی :

آقای مهندس احمدی  ......................... داخلی: 326

آقای مهندس امینی  ........................ داخلی: 148

خانم مهندس موسوی ......................... داخلی: 325

خانم مهندس مومن زاده ....................... داخلی: 310


 رئیس دبیرخانه مناقصات: سرکار خانم کریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پور .......... داخلی: 313

دبیر مناقصات: آقای محسن زاده ................... داخلی: 320


 مدیر کل امور مالی و ذی حساب: آقای علیرضا مهران پور ............... داخلی: 519

معاون ذیحساب: آقای اکبری............................... داخلی: 540

رئیس دفتر ذیحسابی: آقای ریاحی..................... داخلی: 555

آقای شایان: کارشناس مالی........................... داخلی: 511

آقای مومنی: کارشناس مالی.......................... داخلی 525

آقای فتحیان:کارشناس مالی........................... داخلی: 550

آقای جعفری:کارشناس مالی........................... داخلی: 515

خانم احمدی:کارشناس مالی........................... داخلی: 125


 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : آقای ترکمن ............... داخلی: 149

کارگزینی: آقای خردمندی ................................. داخلی: 226

پشتیبانی: آقای زین العابدینی و آقای شهبازی............... داخلی: 111 و113

سرپرست انبار:آقای سارانی ............................... داخلی: 227

واحد دبیرخانه: آقای مجرد و آقای اسدی ................... داخلی: 223 و130


 رئیس حراست: حاج آقای جوزی ..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار ................ داخلی: 129


 سرپرست واحد فروش: آقای مهندس چتروز ........................... داخلی 400

کارشناسان فروش:

آقای شهرابی.......................................داخلی 404

آقای اقبالی .......................................داخلی  408

آقای شاددل ......................................داخلی  401

آقای سلطانیان .....................................داخلی  403

آقای نژاداسکندر ...................................داخلی 407

خانم شاهسواری ...................................داخلی 405


 رئیس روابط عمومی و امور بین الملل: خانم کریم‌ پور ................. داخلی: 313

روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها خانم نجارزادگان:.....................................324


 مدیر طرح و برنامه: دکتر هومن نریمانی ..................... داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: احسان ثریا نژاد .................. داخلی: 204

واحد کاشت حلزون: مجید صمدیه ..................................... داخلی: 123

واحد مددکاری اجتماعی: آقای حسینی رجاء .......................... داخلی: 112

  

لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.