1401/04/16
Fa En
ورود

بخش‌های داخلی هیات امنا

صفحه اصلی بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح ذیل است؛

 واحد ریاست

مدیر حوزه ریاست: آقای عزیزی....................داخلی: 301

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت.................... داخلی: 306

آقای متولیان    ..................................... داخلی: 315

 


 

واحد روابط عمومی

 رئیس روابط عمومی :  خانم کریم‌ پور ............................. داخلی: 313

 ارتباط با رسانه‌ها: خانم نجارزادگان................................. داخلی324

کارشناس روابط عمومی:خانم فضلعلی نژاد ........................... داخلی 311

کارشناس ارز: خانم نیکخواه ........................................ داخلی 137

 

 


 

 واحداجرایی

دبیر اجرایی: آقای مهندس کاشفی: ..............................داخلی: 302 

 کارشناس دبیرخانه اجرایی: خانم نجفی خواه.................... داخلی330

کارشناس  دبیرخانه اجرایی: خانم عسگری .......................داخلی 331

 


واحد بازرگانی

 

مدیرکل فنی بازرگانی داخلی و خارجی : آقای مهندس احمدی :..................... داخلی: 322

سرپرست بازرگانی : خانم مهندس موسوی:............................داخلی 325

مسئول دفتر بازرگانی: خانم ترکمن .................. داخلی: 317

کارشناسان بازرگانی داخلی:

آقای مهندس احمدی  ......................... داخلی: 326

آقای مهندس امینی ......................... داخلی: 310

خانم مهندس شاهسواری....................... داخلی : 290

خانم مهندس مطهری  ....................... داخلی : 195

خانم مهندس شاه علی  ....................... داخلی :312

آقای مهندس دژآگاه  ....................... داخلی : 314

خانم دکتر بهشاد  ...........................داخلی: 307

 بازرگانی خارجی :

مسئول بازرگانی خارجی: آقای مهندس حسینی ....................... داخلی 201

کارشناسان بازرگانی خارجی :

آقای یعقوبی........................... داخلی 202

آقای عماد الدین .......................داخلی 115

خانم اصغر نیا ........................ داخلی 231

کارشناس ترخیص:

خانم افکاری .......................... داخلی161

آقای نصیری ........................... داخلی160

آقای تیز مغز ........................... داخلی160

 

 


  امور مالی و ذیحساب :

مدیر کل امور مالی و ذی حساب : آقای خراسانی ....................... داخلی: 519

معاون ذی حساب و مدیر کل امور مالی: آقای غلامی پور .............. ..داخلی:542

مسئول دفتر مالی : خانم مرادی  ..................................... داخلی:514

کارشناسان مالی :

آقای شایان:  ........................... داخلی: 511

 آقای ریاحی :  ..................... داخلی: 555

آقای مومنی: .......................... داخلی 525

آقای فتحیان:........................... داخلی: 550

آقای جعفری........................... داخلی: 515

خانم احمدی........................... داخلی: 125

خانم علیزاده ............................... داخلی 522

آقای فراهانی :....................................داخلی 512

آقای سلیمانی :....................................داخلی 531

آقای بازرگانی :....................................داخلی 166

آقای چوپانی :....................................داخلی 507

آقای سارانی: .................................. داخلی316

 


واحد منابع انسانی وپشتیبانی

سرپرست منابع انسانی و پشتیبانی :آقای ترکمن ................... داخلی: 149

کارگزینی: آقای خردمندی ................................. داخلی: 226

پشتیبانی: آقای زین العابدینی و آقای شهبازی.................. داخلی: 111 و113

مسئول دبیرخانه: آقای مجرد ................................ داخلی: 223

کارشناس دبیرخانه: آقای اسدی: .............................. داخلی:130

کارشناس دبیرخانه: آقای جعفری: ............................. داخلی 117


 واحد حراست

مدیر حراست: آقای نصری..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار ......................... داخلی: 129

مسئول دبیرخانه محرمانه : آقای کیوانی ........................داخلی:323

 


 واحد فروش

سرپرست واحد فروش:آقای مهندس چتروز ........................... داخلی 400

کارشناس ارشد فروش :آقای شهرابی.......................................داخلی 404

کارشناسان فروش:

آقای اقبالی .......................................داخلی  408

آقای شاددل ......................................داخلی  401

آقای سلطانیان .....................................داخلی  403

آقای نژاداسکندر ...................................داخلی 407

آقای افشار...................................داخلی 409

آقای نظام زاده ............................داخلی 271

آقای پاداش ................................داخلی406

خانم خوشحالی ............................داخلی405

 


  واحد امور حقوقی و قرادادها و مناقصات

مدیر امور قراردادها: آقای دکتر صداقت گویان ............................داخلی 121

رئیس دبیرخانه مناقصات: خانم کریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پور .......... داخلی: 313

مشاور امور حقوقی:آقای دکتر برزگر .................داخلی414

کارشناسان :

آقای اکبری.................................. داخلی 155

آقای شریف ................................. داخلی 122

آقای رضاپور.................................. داخلی 320

 


مدیر طرح و برنامه:

مدیر طرح و برنامه:  آقای دکتر هومن نریمانی ..................... داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: آقای احسان ثریا نژاد .................. داخلی: 204

مسئول آموزش: خانم گشتی: .......................................داخلی101

مسئول کاشت حلزون: آقای صمدیه ..................................... داخلی: 123

کارشناس کاشت حلزون: آقای بهال لو ..................................... داخلی: 126

 مسئول مددکاری : آقای حسینی رجاء ......................................... داخلی: 112

پذیرش بیماران : آقای کلهر ............................................داخلی 124

سرپرست انبار: آقای صفری ........................................................... داخلی: 227 

انباردار ارشد : آقای عزتی...............................................................داخلی 105

 

 


 واحد آمار و فناوری اطلاعات

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات :آقای کریمی واقف :  ........................ داخلی: 131

معاون اداره آمار وفناوری اطلاعات: آقای شادابی : .................................داخلی120

کارشناسان فناوری اطلاعات وآمار :

آقای غلام زاده:...................................داخلی119

آقای دیو سالار:.................................... داخلی134

آقای رحیمیان: ...................................داخلی 118

 آقای مددزاده: ...................................داخلی 133

خانم گرامی: ..................................... داخلی 298

لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.