1399/04/15
Fa En
ورود

بخش‌های داخلی هیات امنا

صفحه اصلی بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح ذیل است؛

واحد ریاست

مدیر حوزه ریاست: خانم کریم پور....................داخلی: 313

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت.................... داخلی: 306

خانم گرامی فر ............................... داخلی: 315

 


 دبیر اجرایی: آقای مهندس کاشفی:................................ داخلی: 302

کارشناس موضوعی دبیرخانه اجرایی خانم مهندس نجفی خواه.................... داخلی:330

 کارشناس موضوعی دبیرخانه اجرایی خانم مهندس عسگری .......................داخلی :331


رئیس بازرگانی داخلی و خارجی : .................آقای مهندس امینی داخلی: 322

مسئول دفتر بازرگانی: خانم ترکمن .................. داخلی:317

کارشناسان بازرگانی :

آقای مهندس احمدی  ......................... داخلی: 326

خانم مهندس موسوی ......................... داخلی: 325

خانم مهندس مومن زاده ....................... داخلی: 310


رئیس دبیرخانه مناقصات: سرکار خانم کریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پور .......... داخلی: 313

دبیر مناقصات: آقای محسن زاده ................... داخلی: 320


مدیر کل امور مالی و ذی حساب: آقای علیرضا مهران پور ............... داخلی: 519

معاون ذیحساب: آقای اکبری............................... داخلی: 540

رئیس دفتر ذیحسابی: آقای ریاحی..................... داخلی: 555

آقای شایان: کارشناس مالی........................... داخلی: 511

آقای مومنی: کارشناس مالی.......................... داخلی: 525

آقای فتحیان:کارشناس مالی........................... داخلی: 550

آقای جعفری:کارشناس مالی........................... داخلی:515

خانم احمدی:کارشناس مالی........................... داخلی: 125


مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : آقای ترکمن ............... داخلی: 149

کارگزینی: آقای خردمندی ................................. داخلی: 226

پشتیبانی: آقای زین العابدینی و آقای شهبازی............... داخلی: 111 و113

سرپرست انبار:آقای سارانی ............................... داخلی: 227

واحد دبیرخانه: آقای مجرد و آقای اسدی ................... داخلی: 223 و130


رییس حراست: حاج آقا جوزی ..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار ................ داخلی: 129


 سرپرست واحد فروش: آقای مهندس چتروز ........................... داخلی 400

کارشناسان فروش:

آقای شهرابی....................................... داخلی: 404

آقای اقبالی ....................................... داخلی:  408

آقای شاددل ...................................... داخلی:  401

آقای سلطانیان .....................................داخلی:  403

آقای نژاداسکندر ...................................داخلی: 407

خانم شاهسواری ...................................داخلی: 405


رئیس روابط عمومی و امور بین الملل: خانم کریم‌ پور ................. داخلی: 313

روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها: خانم نجارزادگان:..................................... داخلی: 324


مدیر طرح و برنامه: آقای دکتر هومن نریمانی ..................... داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: آقای احسان ثریا نژاد .................. داخلی: 204

واحد کاشت حلزون: آقای مجید صمدیه ..................................... داخلی: 123

واحد مددکاری اجتماعی: آقای حسینی رجاء .......................... داخلی: 112

 

لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.